Dievkalpojumi
Fotogalerija
Aktuāli
Svētdarbības
Svētrunas
Pārvalde
Garīdznieki
Archīvs
2009. gads
2010. gads
Ziedojumi
Kontakti
Saites


 Aptauja
Vai Tu šodien lūdzi Dievu?
Jā, lūdzu
Nē, bet vēl lūgšu
Nē, es nelūdzu
     Rezultāti » 

60. LELBL Sinode un Draudžu diena
Latvijas evaņğēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā (LELBL)  ikgadējā Sinode un Draudžu diena notika 30. un 31. maijā Anglijas vidienē, latviskajos „Straumēnos”. Šogad LELBL Sinodei īpaša gadskārta – tā notiek jau 60. reizi. Par lielisku tradīciju un Baznīcu vienojošu pasakumu ir izveidojusies pēc Sinodes notiekošā Draudžu diena, kura tiek svinēta Vasarsvētkos, Svētā Gara un kristīgās Baznīcas dibināšanas dienā.

Sinode savu darbu uzsaka ar prāv. Andra Abakuka vadīto svētbrīdi. Prāvests mudināja klātesošos pārdomāt, kā vislabākajā veidā uzrunāt jauniebraukušos tautiešus, īpaši tos, kuriem Baznīca ir sveša, un neaizmirst aprūpēt vecos draudžu locekļus. Izskanēja aicinājums ieklausīties Kristus vārdos: „Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus savā pļaujamā.” (Mateja ev. 9:37-38).

Vistālāko ceļu uz LELBL sinodi bija mērojusi Latvijas evaņğēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL)  Virsvaldes viceprezidente, Latvijas evaņğēliski luteriskās Baznīcas Amerikā Parvaldes priekšniece, prāveste Lauma Zušēvica no Milvoku Sv.Trīsvienības draudzes ASV. Prāv. L.Zušēvica sveica Sinodes dalībniekus LELBāL vārdā, dāvājot māc.Eduarda Putniņa lūgšanu grāmatas.

Sveicienus no Latvijas evaņğēliski luteriskas Baznīcas (LELB) nesa Īrijā kalpojošais un daudziem jau pazīstamais māc. Uğis Brūklene, uzsverot vienotību Svētā Gara vadībā un davājot arh.emer. Ērika Mestera grāmatu.

Rakstiskus apsveikumus Sinode saņēma no LELBāL arch. E.E. Rozīša, vēstnieka I.Bērziņa, LNPL prezidija priekšsēdes L.Zobens, DVF valdes priekšsēdētāja U.Reveliņa.

Sinodes darba dienas pirmajā daļā LELBL prāvests, Pārvaldes priekšnieks un draudžu priekšnieki sniedza savus ziņojumus par darbību pagājušajā gadā.

Prāv. A.Abakuks  informēja par Rofantas Saimnieciskās sabiedrības valdes priekšsēžu maiņu, kur priekšsēža amatā ievēlēts Jānis Millers. Kā būtisku notikumu viņš pieminēja māc.Jānas Jērumas-Grīnbergas konsekrāciju par LCiGB bīskapi. Prāvests ir viesojies Dublinā pie māc.U.Brūklenes un viņa draudzes locekļiem, sprediķojis dievkalpojumā, kurā notika kristības un iesvētības. Pravests ir viesojies arī Svonzijā un iepazinies ar Rietumanglijas-Velsas draudzes apstākļiem. Prāvests ar gandarījumu atzīmēja, ka š.g 29.maijā „Straumēnos” notika LELBL mācītāju sanāksme, kurā piedalījās trīs pilna laika macītāji – Gita Putce, Elīza Zikmane un Viesturs Vāvere, kā arī prāv.Andris Abakus un prav.emer. Juris Jurğis. Prāvests izteica lielu pateicību Pārvaldes priekšniekam prof.emer. Reinhardam Vītolam un viņa vietniekam, kasierim Pēterim Svilim, kuri veic Pārvaldes adminstratīvā darba atbildīgo daļu.

Pārvaldes priekšnieks prof.emer. Dr. R.Vītols savu pārskatu iesāka ar pateicību Dievam, ka pēc tik ilgiem gadiem šajā zemē LELBL garīdznieki vel aizvien turpina sludināt Dieva Vārdu iemīļotajā mātes valodā. Pārvaldes uzdevums ir rūpēties, lai draudzēs tiktu nodrošināta garīgā aprūpe. R.Vītols informēja, ka Austrumanglijas un Vidusanglijas draudzes padomes ar Parvaldes piekrišanu ir piedāvājušas māc. V.Vāverem macītāja vietu uz nakamiem pieciem gadiem, kā arī par to, ka diakone Gita Putce pedējās LELBāL Virsvaldes sēdes laikā saņēma macītājas amata krustu. R.Vītols atgādināja, ka LELBL būdama aktīva Luterāņu Padomes Lielbritanijā locekle, no tās saņem dažāda veida laicīgus padomus un pabalstu zemāk atalgoto macītāju algām. Pārvaldes priekšnieks kopā ar kasieri ir sagatavojis un iesniedzis pārskatu par Pārvaldes darbību no 06.04.2007. līdz 05.04.2008. Labdarības Komisijai (Charity Commission). R.Vītols ziņoja, ka pārskata periodā ir notikušas trīs Pārvaldes sēdes, kā arī izveidota LELBL mājas lapa: www.draudze.org.uk. Pārvaldes priekšnieks atgādināja, ka nedrīkst neievērot draudžu locekļu skaita straujo samazinājumu. Pašlaik LELBL ir 740 draudžu locekļu, kas liecina, ka salīdzinot ar iepriekšējā pārskatā minēto draudžu locekļu skaitu, zaudēts vesels simts tuvu un mīļu cilvēku, kuri aizsaukti mūžīgā mierā. Sinodes dalībnieki ar klusuma brīdi pieminēja Dieva Valstībā aizgājušos. Noslēgumā R.Vītols izteica pateicību visiem garīdzniekiem un katram laicīgajam darbiniekam, kuri Baznīcai ir devuši savu vislabāko gaišākas nākotnes veidošanā.

Apvienotās Londonas latviešu ev.lut. un Miera draudzes priekšniece Rūta Āpša-Abakuka ziņoja, ka pārskata periodā notikuši 29 dievkalpojumi un 4 svētbrīži. Draudzē ir 209 draudzes locekļi. Rofantā notikuši vasaras sarīkojumi ar bērnu svētkiem. Kopā ar māsu draudzēm Zaļeniekos un Līvānos, draudzes locekļi piedalījušies „Nepārtrauktajā lūgšanā” par Latviju. Pļaujas svētku dievkalpojumā Rofantā viesojies „Straumēnu” jauktais koris, Valsts svētku dievkalpojumu kuplinājis Londonas latviešu koris. Gada sākumā Londonā viesojies un sprediķojis arch.E.E.Rozītis. Noticis iesvētību dievkalpojums, kurā iesvetīti septiņi jauni draudzes locekļi. Priekšniece informēja, ka tupinās iknedēļas lūgšanas par draudzi, izdoti un izsūtīti divi apkārtraksti, kurus rediğē draudzes mācītāja Elīza Zikmane. Draudzes mācītājai regulāri palīdz prāv. A.Abakuks. Draudzē viesojušies māc. G.Putce un prāv.emer. J.Jurğis. R.Āpša-Abakuka informēja, ka šogad, pirmo reizi pēc deviņiem gadiem, notikušas draudzes padomes vēlēšanas. Uz 20 vietam tika izvirzīti 23 kandidāti. Jaunā draudzes padome sanāca martā un ievēlēja valdi. Kā neiepriecinošu faktu, draudzes priekšniece minēja, to, ka Sv.Annas un Sv.Agneses baznīcas vadība ir pacēlusi īres maksu no £500 līdz £1500 gadā. Draudzes nākotnes plāni ir saistīti ar Londonā notiekošo dievkalpojumu skaita palielināšanu.

Pārskatu par Austrumanglijas draudzes darbību sniedza draudzes priekšnieka vietnieks Gunārs Līcietis, informējot, ka tiek piesaistīti jauniebraucēji no Latvijas, no kuriem pieci ir iesvētīti un viens nokristīts. Draudzē darbojas kopas Derbijā, Korbijā, Nottinghamā, Bedfordā. Draudzē ir 153 draudzes locekļi. Draudzē darbu veiksmīgi uzsācis māc. V. Vāvere. Draudzes padomes sēdē tika ievelēta jauna kasiere un revīzijas komisijas locekle. Austrumanaglijas draudze sadarbojas un materiāli atbalsta māsu draudzi Latvijā – Bolderājas draudzi.

Ziņojumu par Līdsas draudzi sniedza Līvija Upmalis, informējot, ka draudze sastāv no kopām Donkasterā, Halifaksā un Līdsā. Draudzē ir 72 draudzes locekļi. Pagājušajā gadā notikuši 15 dievkalpojumi, 7 svētbrīži. Noticis kristību un iesvētību dievkalpojums. Draudzē viesojies mac. Mārtiņš Urdze no Liepājas Krusta draudzes. Draudzes locekļi ir atbalstījuši draudzes darbu ar īpašu Pļaujas svētku ziedojumu. Donkasterā Pūpolsvētdienas dievkalpojums bijis pedējais, kas noturēts DVF namā. L.Upmalis izteica nožēlu, ka jāatstāj nami, kuros ieguldīts daudz pūļu un dzīves gadu. Mājās, slimnīcās un mītnēs tiek apmeklēti slimie un gados vecakie draudzes locekļi. L.Upmalis izteica pateicību māc.G.Putcei par darbu draudzē.

Mančesteras draudzes priekšnieks Emīls Eglītis informēja, ka draudzes dievkalpojumi notiek Boltonā un draudzē ir 22 draudzes locekļi. Pārskata perioda notikuši 6 dievkalpojumi un svētbrīdis. Dievkalpojumos piedalās pieci jauniebraucēji. Draudze atbalstījusi ar ziedojumu Ļaudonas draudzes kapličas atjaunošanu, Bērzaunes draudzes baznīcas atjaunošanu un Okupācijas muzeju.

Vidusanglijas draudzes priekšnieks Arvīds Piķelis informēja, ka draudzē darbojas kopas Birminghamā, Lesterā, Koventrijā un „Straumēnos”,  kopējais draudzes locekļu skaits ir 160. Dievkalpojumus vada māc.V.Vāvere, kurš sekmīgi nokalpojis pārbaudes gadu. Draudzes priekšnieks izteica pateicību prāv.emer. J.Jurğim par visa veida palīdzību un atbalstu. Pārskata periodā noticis 21 dievkalpojums, 5 svētbrīži. Draudze ziedojusi Izglītības un Rītdienas fondiem, archibīskapa kancelejai, Okupcijas muzeja paplašināšanai. Sekmīgi noslēgusies draudzes Ziemsvētku akcija.

Ziemeļanglijas–Bradfordas draudzes priekšnieks Ēriks Novadnieks informēja, ka draudzē ir 91 draudzes loceklis. Dievkalpojumi notiek reizi mēnesī, daudzi sarīkojumi tiek ievadīti ar svētbrīdi. Priekšnieks ziņoja, ka reizi menesī notiek draudzes pēcpusdiena ar māc.G.Putces priekšlasījumiem un referātiem. Draudze materiāli atbalsta Liepājas Krusta baznīcas diakonijas centru, laikrakstu „Brīvā Latvija”. Reizi gadā tiek izdots draudzes apkārtraksts.

Par situāciju Rietumanglijas-Velsas draudzē ziņoja māc.E.Zikmane. Mācītaja norādīja, ka aprūpe ir samērā izkaisīta. Draudzes priekšnieka pienākumus pilda Latvijas goda konsuls Velsā A.Tauriņš. Pārskata periodā notikuši 5 dievkalpojumi – Bristolē, Svonzijā un Gērnzijā. Draudzes locekļu skaits ir ap 30. Nākotnē varētu notikt dievkalpojumi lielākajā Velsas pilsētā – Kārdifā.

Ar lielu interesi sinodes dalībnieki uzklausīja Īrijas pārstāvju ziņojumu par draudzes aktivitatēm. Šobrīd draudzē ir reğistrēti 50 locekļi. Dievkalpojumi notiek Dublinā un vēl 5 pilsētās. Dievkalpojumus apmeklē 200-300 cilvēku. Notiek kristības, iesvētības, sagatavošana laulībam, svētdienas skolas nodarības, darbojas diakonijas un sabiedrisko attiecību nozare. Draudze ir jauna un nav materiāli stabila. Draudzes mācītāju finansiāli uztur LELB. Draudzē notiek stratēğiskā plānošana, kuras moto ir: „Pieaugt Kristū!”

Kā vienmēr īpaši rūpīgu un viegli pārskatāmu ziņojumu par LELBL Pārvaldes līdzekļiem bija sagatavojis kasieris Pēteris Svilis.

Pārskatu par Rofantas īpašumu sniedza Rofantas Saimnieciskās sabiedrības valdes priekšsēdis Jānis Millers.

Sinodes turpinājumā klatesošie tika iepzīsināti ar jauno LELBL majas lapu, kuras koordinators Normunds Barons pastāstīja par to, kā lapa tapusi un kādus mērķus ar tās palīdzību plānots panākt. Pēc pēdējiem statistikas datiem, mājas lapu ir lietojuši ap 300 cilvēku, 2009. gada maija mēnesī tā ir aplūkota 802 reizes. Jaunajā majas lapā vienkopus ir atrodama informācija par katru LELBL draudzi, tādēļ tā ir liels ieguvums tiem, kuri nesen ieradušies Lielbritānijā un meklē savu draudzi, kā arī tā izmantojama kā papildus kontakts ar esošajiem draudzes locekļiem. Mājas lapa sniedz plašākas iespējas sludināt Dieva Vārdu, nodot un iegūt informāciju.

Sinodes noslēgumā tika pārrunāti jautājumi par archibīskapa atalgojuma fonda izveidi, mācītāju ordinācijas nosacījumiem. Sinodes dalībnieki vienojās, ka 2010. gada Sinode  un Draudžu diena notiks 22. un 23. maijā „Straumēnos”.

Sinodi noslēdza prāv.L.Zušēvicas vadītā lūgšana.
Dienas izskaņā Sinodes dalībniekiem un viesiem tika dāvāta lieliska iespēja tuvāk iepazīties vienam ar otru un dalīties kalpošanas pieredzē neformālā gaisotnē elegantajā „Straumēnu” viesistabā pie vīna glāzes. Šo kopības mirkli vislabāk izteica dienas kartībā ierakstītais latviskais vārds – „vakarēšana”.


Nakamajā dienā pēc Sinodes, svētdienā, ar  Vasarsvētku-Svētā Gara svētku dievkalpojumu sākās LELBL Draudžu diena. Dievkalpojumā kalpoja prāv.L.Zušēvica, prāv.A.Abakuks, prāv.emer.J.Jurğis, māc.E.Zikmane, māc.G.Putce, māc.V.Vāvere. Muzikālo pavadījumu nodrošināja Ināra Āboliņa. Dievkalpojumā sprediķoja prāv.L.Zušēvica.

Pēc dievkalpojuma Draudžu dienas dalībniekus uzrunāja prāv.L.Zušēvica, nolasot referātu „Caur kura acīm raugies Baznīcas nākotnē: Pētera, Lidijas, Pāvila, Barnabas, Jāņa, Tabitas vai...?”. L.Zušēvica referēja par misijas dažādību, misionāru pieredzi, par to, kā turpināt Kristus darbu Baznīcā, kur tā jau ir, un kur tā top. Prāveste stāstīja, kā dažādi cilvēku raksturi ietekmē ticību un, kā Dievs atklāj misionāriem to, kā vislabāk sniegt Kristus vēsti katrā konkrētā vietā. Referente aicināja misijas darbu darīt mīlestībā, spējā piedot un atzīt savas nepilnības. Noslēgumā klatesošie tika aicināti pildīt mājas darbu – lasīt Bībeles grāmatu Apustuļu darbi!

Baznīcas Pārvaldes kasieris Pēteris Svilis ne tikai precīzi kārto finansiālos jautājumus, bet ir arī lieliskas balss īpašnieks, par ko Draudžu dienas dalībnieki varēja pārliecināties koncertā. Programmā latviešu komponistu, H.Pavasara, J.Ozoliņa, J.Mediņa, A.Jēruma, E.Dārziņa, A.Kalniņa kompozīcijas.

Dienas iespaidos Draudžu dienas dalībnieki turpināja dalīties sadraudzības pēcpusdienā pie kafijas tases. Pateicoties visiem, arī „Straumēnu” saimniecei Ligitai Krievai, prof.emer.Dr.R.Vītols, uzsvēra, ka šajās dienās bija iespēja baudīt saulaino un silto „Straumēnu” laiku, kuru īpašu padarīja Svētā Gara klātbūtne un cilvēcisko attiecību mīļums.


Daira Vāvere
 Iesūtīts: 2009.09.14 14:39


Meklēšana

 

Copyright © 2021; Created by MB Studija »