Šī lapa ir izdrukāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
Interneta adrese:
http://draudze.org.uk/lv/?ct=zinjas&fu=read&id=181

Archibīskapes sveiciens Reformācijas svētkos

Normunds
2016.10.31 11:11

Šodien, 31. oktobrī luterāņi svin Reformācijas svētkus. Šī diena tiek īpaši atzīmēta Lundā, Zviedrijā ar vēsturisku dievkalpojumu, kuru organizē Pasaules Luterāņu Federācija. Dievkalpojumā piedalās Romas Pāvests Francisks līdz ar Pasaules Luterāņu Federācijas garīdzniekiem no pasaules malu malām. Archibīskape Lauma Zušēvica pateicas mūsu archibīskapam Emer. Elmāram E. Rozītim, kas pārstāv mūsu Baznīcu. Nākamgad atzīmēsim Reformācijas 500. jubileju!

Archibīskape saka šādus vārdus: "Dievs lai dod, ka topam iedvesmoti domāt par to, ko nozīmē būt luterāņu kristietiem. Nelaiķis māc. Osvalds Gulbis pirms 58. gadiem Ceļa Biedrā rakstīja par to, kāpēc viņš ir luterānis. Viņa vārdi lika daudz domāt, varbūt arī jums tie izraisīs pārdomas un pārrunas.  Viņš secināja:

"Es esmu luterānis tāpēc, ka arī Sv. Rakstos - un Sv. Rakstos it sevišķi - es meklēju to, kas norāda uz Kristu ("was Christum treibet" - Luters).  Un ja arī es Viņu vienmēr nesaprotu un nevaru saprast – es paļaujos uz Viņu.  Es Viņam uzticos.  Es ticu Viņam. Tas nenozīmē, ka es būtu atteicies no bauslības.  Dieva desmit baušļi ir spogulis.  Bet tajā es neredzu Dievu.  Bauslības spogulī es redzu pats sevi, tādu, kāds es esmu.  Kristū es redzu Dievu.  Kristū es redzu sevi tādu, kādam man jābūt....

Pestīšanas ilgas ir reformācijas sine qua non...Ne Pēteris, ne Pāvils, ne pāvests, ne Luters var man sacīt:  nāc pie manis!  bet Viņš gan var.  Ne Pēteris, ne Pāvils, ne Luters par mani miris un aizgājis man "vietu sataisīt”, bet Viņš gan - - "lai es Viņam piederu, Viņa valstībā zem Viņa dzīvoju un Viņam kalpoju mūzīgā taisnībā, nenoziedzībā un svētumā" (Mazais katķisms). Tie ir reformācijas un tamlīdz luterisma pamatprincipi:  Raksti, ticība, žēlastība, un - tikai Raksti, tikai ticība un tikai žēlastība...un tikai caur Rakstiem, un tikai caur ticību un tikai ar Dieva žēlastību es varu pestīts kļūt…un arī tāpēc es esmu luterānis."

Svētīgus un ticības un cerības atjaunojošus Reformācijas svētkus jums no sirds novēlu!  Lūgsim arī mēs, kā reiz Mārtiņš Luters:

"Mēs lūdzam, mūsos uzpūti, Kungs, mīlestības uguni
Un deldē mūsu nespēku Ar Svēta Gara dāvanu.""

+ Archibīskape Lauma Zušēvica